Verksamhetsplan

för riksföreningen Nej till NATO

Riksföreningen Nej till NATO uppgift är att skapa största möjliga stöd för att Sverige ej ansluts till NATO och förblir en alliansfri stat. I detta arbete ingår att bedriva informationsarbete om det omfattande samarbete som Sverige bedriver med Nato som Värdlandsavtalet och krigsövning och det försämrade säkerhetspolitiska läge Sverige befinner sig i. Värdlandsavtalet som riksdagen antog våren 2016 innebär att Sverige knyts allt närmare NATO samtidigt som de borgerliga partierna deklarerat att om de vinner valet 2018 vill ansöka om medlemskap i militäralliansen NATO. Detta sker trots att opinionsundersökningar visar att uppemot 50 procent av svenska folket är emot en sådan utveckling. För Riksföreningen Nej till NATO är det en avgörande uppgift att mobilisera detta motstånd mot en svensk anslutning till NATO. I vårt arbete för att mobilisera det svenska folket mot en svensk NATO-anslutning är det viktigt att vi i alla lägen strävar efter att nå största möjliga enhet.

Samarbete med andra organisationer

För att mobilisera det motstånd som finns mot en svensk Nato-anslutning är det viktigt att söka samarbeta med de grupper och organisationer, som liksom vi förstår hur allvarligt läget är. Exempel på organisationer är fredsrörelsen, kyrkan, miljörörelsen, solidaritetsrörelser, invandrarföreningar, Nej till EU och de politiska partier och ungdomsförbund som har en kritisk inställning till ett svenskt medlemskap i NATO.
En annan metod är att kontakta intresseföreningar som fackföreningar, hyresgäströrelsen, idrottsföreningar m.fl. och be att få komma och informera om vår förening och verksamhet.
Av riksdagspartierna är vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna det enda partier som är emot ett svenskt Natomedlemskap, varför man lättare kanske kan aktivera deras medlemmar på basplanet. Be dem hjälpa oss samla in namn, försöka få komma på deras möten och informera om frågan.

Informationsarbete

Ett stort problem i opinionsarbetet är massmedias ensidiga bevakning som mer liknar lobbyverksamhet för en svensk NATO-anslutning. Ett starkt inslag i medias bevakning av svensk säkerhetspolitik är ryssfobin som försvårar normala diplomatiska relationer med Ryssland. Erfarenheter visar att det är mycket svårt att få in insändare och debattartiklar i media som går emot den rådande synen på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Trots detta skall vi inte ge upp utan fortsätta att försöka föra ut vår syn i de etablerade medierna, samla in namn mot svensk NAYO-anslutning, ordna opinionsmöte och att sprida vår nättidning NATO Nytt.

Flygbladsutdelning

Ett sätt att möta medias ensidiga bevakning och krigspropaganda är att synas på gator med att dela ut flygblad. Flygbladsutdelning är en viktig del av informationsarbetet och kan ske tillsamman med namninsamling. Flygblad ska läggas ut på hemsidan så att de kan laddas ned. Vi kan förmedla kontakt med tryckerier så att grupperna själva kan beställa flygblad därifrån. Flygbladen bör innehålla information om hur man blir medlem i Riksföreningen eller den lokala föreningen.

Nättidningen

Att ge ut nättidningar är ett annat sätt att få ut vår syn på svensk säkerhetspolitik och Nato. Vår nättidning Nato Nytt har getts ut med två nummer och som vi skall fortsätta att arbeta med. Nato ut ur Norrbotten kommer att ge ut ett temanummer om Aurora 17. Arbetet är igång och beräknad utgivning är till slutet av augusti, eventuellt tidigare. Vilken grupp som fortsättningsvis ska ge ut tidningen är inte klart. Ett alternativ är, att de olika Nej till Natogrupperna i landet turas om att framställa Nättidningen. Det är hursomhelst önskvärt att en tidning ges ut några gånger om året. Om det finns ekonomi kan tidningen dras ut i pappersform och säljas i samband med namninsamlingsaktionerna.

Sociala medier

Facebook och Instagram är minst lika viktiga som hemsidan. Utnyttja Twitter och Instagram för att nå ungdomar. Vi behöver utöka våra resurser för att använda dessa väga för att nå befolkningen, speciellt ungdomar.

Lokala informationsmöten

En annan metod är att ordna lokala opinionsmöten med föreläsare. Vi har i dag kontakt med flera bra föreläsare som kan bjudas in för att informera om det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och andra konflikter som USA/NATO är involverade i.

Namninsamling mot en svensk NATO-anslutning

Att samla namn på gator och torg samt i andra sammanhang där människor samlats är ett viktigt och effektivt sätt att nå ut till allmänheten. Att sprida namnlistor till intresserade att använda för att själva samla in namn är en annan metod. Det namninsamlingsarbetet som fanns inför Värdlandsavtalsomröstningen har tyvärr inte kommit igång på många platser i landet. Vi bör erbjuda de orter som har svårt att få igång aktivitet vår hjälp med insamlingsarbete. Delredovisning skall ske i samband med riksdagsvalet i september 2018.

Upprop mot svensk NATO-anslutning

Uppropet ”Bevara Sveriges alliansfrihet – säg nej till Nato” har undertecknats av sex fredsorganisationer.

  • Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
  • Kristna Fredsrörelsen
  • Kvinnor för fred
  • Riksföreningen Nej till Nato
  • Svenska Fredskommittén
  • Sveriges Fredsråd

Uppropet kan användas av enskilda som vill ta upp det i sin förening/organisation, eller annan form av sammanslutning för att protestera mot försöken att ansluta Sverige till NATO. Det kan vara en arbetsuppgift för en grupp att arbeta med att sprida uppropet.
Uppropet kommer ju också att göra att människor får kunskap om vår förening vilket ju är utmärkt. Så att arbeta med uppropet har flera fördelar.
Vi kommer att publicera de organisationer som antar uppropet på vår hemsida och skicka det till Riksdagen. Det är viktigt att detta kommer igång i god tid före valet 2018.

Arbetet mot krigsövningen Aurora 17

Nej till Nato har redan påbörjat arbetet i Nätverket mot Aurora. En manifestation anordnas den 9 september i Stockholm och en demonstration den 16 september i Göteborg. I Göteborg är flera aktiviteter igång mellan den 15–18 september med samlingsnamnet Lägret. Programmet håller på att färdigställas och anmälningsblanketter läggs ut på nätet. Den 17 september blir det en hel seminariedag, den 16 september blir det en ickevåldsutbildning (före demonstrationen) och den 18 september aktionsdag. Arrangör för detta är Kampanjen Stoppa Aurora. Demonstrationen den 16 september ingår i fredsaktionen men har en annan arrangör. Senare i september anordnar Artister för fred en Fredsgala i Stockholm. Flera lokala aktioner runt om i landet är planerade. Kampanjen Stoppa Aurora har en egen hemsida www.stoppaaurora.se.

Anti-Natoveckor

Vi kan då och då lägga in Antinatoveckor, då vi är speciellt aktiva. Tex delar flygblad i hushållen. Ordnar filmfestivaler, föreläsningar och gatuteater.

Studiecirklar

En bra metod att skaffa oss kunskap om Sveriges säkerhetspolitik, USA:s utrikespolitik och massmedias roll i krigspropagandan är studiecirklar. De är också en metod att aktivera medlemmar och få dem att bli kvar i föreningarna. Exempel på litteratur att studera och diskutera är:
Drottningen av Kaos av Diana Johnstone, Utan media kan du inte starta ett krig Jan-Olof Rönn samt Konsten att sälja ett krig Pierre Gilly, Natos hemliga arméer, Varför vi älskar att hata Ryssland. Russofobi från Karl den Store till Barack Obama av Guy Mettan. Studiehandledning till dessa böcker, bör tas fram och läggas ut på Nej till Natos hemsida.

Medlemsvärvning

Vi bör hela tiden försöka värva människor att bli medlemmar i vår förening. För att hålla kvar de som vill vara aktiva, bör de snarast sättas i arbete med flygbladsutdelning och/eller namninsamling, samt få medverka i en studiecirkel. För sammanhållningen är det bra att ordna små fester med underhållning och mat. Vi bör kunna inrätta speciella medlemsvärvarveckor då vi koncentrerar oss speciellt på att värva nya medlemmar.