Stadgar

§1 Namn och säte

Riksföreningens namn är Nej till NATO. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 Form och ändamål

Föreningen Nej till NATO är en ideell förening. Föreningen är partipolitiskt fristående och religiöst obunden.
Föreningens mål är att Sverige ska vara militärt alliansfritt.
Föreningen Nej till NATO samarbetar med individer, föreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, i aktiviteter med gemensam målsättning.

§3 Medlemskapet

Medlemskapet i föreningen sker på individnivå och innebär ett godkännande av föreningens stadga och plattform samt att medlemsavgift betalas. Medlem kan uteslutas ur föreningen om dess syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadga.
Riksstyrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad (2/3) majoritet.

§4 Medlemmar

Medlemmar kan bilda lokalgrupper som arbetar för att de gemensamma mål som fastslås ovan i § 2 och föreningens plattform. Nybildade lokalgrupper ska, för att godkännas av riksstyrelsen, skicka in protokoll från konstituerande möte, dit alla medlemmar i området har kallats. Varje lokalgrupp utser sin egen styrelse. Varje lokalgrupp bestämmer själv, inom ramen för föreningens mål och stadga, innehållet och utformningen av sitt arbete.
Riksföreningen bör bidra till finansiering av lokala föreningar.
Om lokalgrupp upphör tillfaller dess ekonomiska tillgångar riksföreningen.

§5 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Årsmötet ska utlysas senast två månader i förväg. Kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar skall delges föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.
Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet. Medlemmar har rätt att ge förslag till ärenden (motioner) som skall behandlas på mötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar yttranderätt. Rösträtt har samtliga närvarande medlemmar som har betalt innevarande års medlemsavgift före sista mars.
Stadgar för Riksföreningen Nej till NATO
2 (3)
Årsmötet kan hållas på olika orter i landet. För att årsmötet ska vara beslutsmässigt krävs att minst tio medlemmar, utöver riksstyrelsen, är närvarande. Om ej annat anges i stadgarna fattas beslut med enkel majoritet.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av inkomna motioner med styrelsens yttranden
 14. Fastställande av verksamhetsplan
 15. Fastställande av budget
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Fastställande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter
 18. Val av styrelse
 19. Val av ordförande
 20. Val av kassör
 21. Val av två firmatecknare, att var för sig vara firmatecknare
 22. Val av två revisorer
 23. Val av valberedning och sammankallande
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande
§6 Riksstyrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst sju medlemmar samt minst två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande, fysiskt eller via länk.
Styrelsen är ansvarig för genomförandet av årsmötets verksamhetsplan. Tar initiativ och inspirerar till gemensamma aktioner nationellt och internationellt.
Utöver ordförande och kassör utser styrelsen inom sig övriga ansvarsposter.
Uttalanden i riksföreningens namn skall godkännas av styrelsen.
Stadgar för Riksföreningen Nej till NATO
3 (3)

§7 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§8 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att enbart närvarande medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med acklamation. Vid begäran om votering används handuppräckning eller sluten

§9 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§10 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kräver beslut med kvalificerad (2/3) majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst sex månader förflyta.

§11 Upplösning av föreningen

För en upplösning av föreningen Nej till NATO krävs beslut med kvalificerad (2/3) majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten ska minst sex månader förflyta. Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas på sätt som motsvarar föreningens ändamål. Årsmötet beslutar hur detta skall ske.